[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by :: : Personal CMRU งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : ::

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

ปรัชญา

     บริการด้วยคุณภาพคู่คุณธรรม

ปณิธาน

     งานบริหารงานบุคคลมุ่งมั่นและส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

     งานบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

     - สนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีความคล่องตัวและเที่ยงธรรม
     - สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณสมบัติและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารและการบริการ กองบริหารงานบุคคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 / ก.ค. / 2558
55 ประกาศกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2558
4 / ก.ค. / 2558
55 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558
1 / ก.ค. / 2558
55 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558
24 / มิ.ย. / 2558
55 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558
12 / มิ.ย. / 2558
55 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุเป็นพนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558
9 / มิ.ย. / 2558
55 ประกาศกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้กองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่3/2558

บทความน่ารู้

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พลัส พลัส


รับดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี นาน 8 เดือน

> รายละเอียด ..

รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.


สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ย. - 30 ธ.ค. 56

> รายละเอียด ..

เงินฝากประจำ 8 เดือน ดอกเบี้ยสูง


เสนออัตราดอกเบี้ยสูงถึง 3.25% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุก 15 วัน

> รายละเอียด ..

ขยายเวลา "บ้านออมสิน-กบข."


ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน-กบข. เพื่อสมาชิก กบข."

> รายละเอียด ..

Facebook

ภาพกิจกรรม

5544 อบรมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2556  : 15 / ส.ค. / 2556  โดย admin [ เข้าชม 4,219 ]  
5544 ประมวลภาพการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  : 8 / ส.ค. / 2556  โดย admin [ เข้าชม 4,102 ]  
5544 การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  : 4 / ก.ค. / 2556  โดย admin [ เข้าชม 3,815 ]  
5544 การประชุมบุคลากรสายวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  : 29 / มิ.ย. / 2556  โดย admin [ เข้าชม 3,849 ]  
5544 ประมวลภาพการรับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556  : 29 / มิ.ย. / 2556  โดย admin [ เข้าชม 3,877 ]  
5544 ประมวลภาพการรับรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  : 3 / พ.ย. / 2555  โดย admin [ เข้าชม 4,220 ]  


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


28 / พ.ค. / 2558
การศึกษาต่อ
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
15 / พ.ค. / 2556
การลา
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
7 / พ.ค. / 2556
การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
25 / พ.ค. / 2555
ทะเบียนประวัติบุคลากร
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
25 / พ.ค. / 2555
หนังสือรับรองต่างๆ
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
25 / พ.ค. / 2555
งานประกันสังคม
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
25 / พ.ค. / 2555
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
25 / พ.ค. / 2555
แบบคำขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการบุคลากร
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
24 / พ.ค. / 2555
เอกสารสัญญาต่างๆ
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<
24 / พ.ค. / 2555
ผลงานทางวิชาการ
>> ดาวน์โหลดที่นี่ <<